Italian Trulli
แจ้งขอข้อมูล Lab Catalog ของสถานพยาบาล

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)   (เช่น 99999 )
ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)  
เลือกช่องทางการรับข้อมูล  
สกส.จะส่งข้อมูล Lab Catalog ไปที่ ของสถานพยาบาลเท่านั้น
โปรดตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน