Login เข้าใช้งานระบบ
บริการนี้สำหรับสถานพยาบาลเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิสวัสดิการประกันสังคมไปยังสกส.
โปรดใส่ข้อมูลในช่องที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ
20 พฤษภาคม 2567 21:42 น.