Reset Password
รหัสผ่านเดิม หมายถึงรหัสผ่านที่ทาง สกส. กำหนดให้


สร้างรหัสผ่านใหม่ที่มีอักขระ 6 ตัว โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข เท่านั้น